اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان
سامانه خدمات الکترونیک معاونت میراث فرهنگی

در اداره کل میراث فرهنگی استان همدان نیاز به ایجاد یک پل ارتباطی مکان محور با مردم استان برای دریافت درخواست های بازسازی و مرمت و اطلاع رسانی در مورد اثار تاریخی به صورت مشهود حس می شد.

چالش ها و راه حل ها

با اختصاصی سازی و شخصی سازی سامانه ژئوپورتال و اضافه نمودن امکانات و ابزار های مورد نظر این سازمان توانستیم محصول نهایی را طراحی و تولید نماییم.

اطلاعات پروژه

مشتری:

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

مکان:

همدان

ادرس وبسایت:

http://109.125.136.37:5050