سازمان برنامه و بودجه کشور
سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر داشت با توجه به گستردگی اطلاعات تحت مدیریت خود و نیاز مبرم به دسترسی چندین کارشناس و مدیر به اطلاعات و همچنین نیاز به بروزرسانی لحظه ای اطلاعات، برای رفع نیاز سازمان سامانه ای انتخاب کند.

چالش ها و راه حل ها

شرکت دانش بنیان سافا برای مرتفع نمودن نیاز این سازمان، دست به توسعه و شخصی سازی سامانه ی ژئوتاژک زد و با اضافه کردن ماژول های اختصاصی زمینه ی مدیریت و یک پارچه سازی اطلاعات کشوری را فراهم اورد.

اطلاعات پروژه

مشتری:

سازمان برنامه و بودجه کشور

مکان:

تهران_ایران

ادرس وبسایت:

www.mporg.ir