عقد قرارداد همکاری با شهرداری اردکان

قرارداد همکاری فی‌ما‌بین شهرداری اردکان و شرکت سافا منعقد گردید . طی این قرار داد سامانه ی ژئوتاژک 3 با ماژول های اختصاصی و اموزش های مرتبط تحویل شهرداری اردکان شده و این ارگان به خانواده بزرگ مشتریان سافا پیوست.
تصاویر

پست های مرتبط