با توجه به حضور هیئت رسمی و تخصصی از کشور غنا در ایران به دعوت شرکت دانش بنیان سافا و ارائه دستاوردها و توانمندیهای شرکت در حوره های مختلف تخصصیِ، تفاهم نامه همکاری فی مابین تنظیم و با حضور مدیران ارشد به صورت رسمی به امضا رسید .

پست های مرتبط